Barion Pixel
A weboldal a felhasználói élmény érdekében cookiekat használ.

Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban ÁSZF – érvényes minden, a Flor Kft., mint eladó – a továbbiakban Eladó – által történő termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra. Az Eladó és a Vevő együttes alkalmazásánál a továbbiakban a Felek meghatározás az érvényes. A Vevővel fennálló üzleti kapcsolatra - eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a jelen ÁSZF, továbbá a magyar jogszabályok az irányadók. Jelen ÁSZF-től eltérő vagy azzal ellentétes szerződéses feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha ebben a Felek kifejezetten és írásban megállapodtak.

Az Eladó - a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:78. § (1) bekezdés szerint - a Vevő számára a www.flor.hu weboldalán lehetővé teszi az ÁSZF tartalmának megismerését az egyedi adásvétel létrejötte és adásvételi szerződés megkötése előtt. Egyúttal Eladó fenntartja jogát jelen ÁSZF bármikori egyoldalú módosításához, amelyet módosított tartalommal szintén a www.flor.hu oldalon a módosításban megadott időponttól, de ennek hiányában a közzététel napjától érvényesként és alkalmazandóként kezel.

2. Eladó adatai

Név: Flor Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 51.
Levelezési cím: 1044 Budapest, Megyeri út 51.
Cégjegyzékszám: 01-09-684838
Adószám: 11950844-2-41
Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank
Számlaszám (HUF): 10918001-00000034-34690005
Számlaszám (EUR): 10918001-00000034-34690012
E-mail cím: ugyfelszolgalat@flor.hu
Telefonszám: +36 1 329 3200

3. Adatvédelem

A Vevő adatai a szállítás és kézbesítés idejére és céljából átadásra kerülnek a szállítást végző személy részére. Az adatok kezelésekor Eladó az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el, ennek részleteit Vevő az Adatkezelési tájékoztatóból megismerheti, mely dokumentum publikusan hozzáférhető a www.flor.hu weboldalon. Eladó a Vevő adatait, írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatja, módosítja vagy törli, amely alól kivételt képeznek azok a számla adatok tőpéldányai és az azon szereplő adatok amelyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény vagy egyéb adójogszabályok az Eladót kötelezik.

Az elterjedt online csalások (különösképpen a bankszámla adatokkal történő visszaélések) miatt az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy nem ismer el olyan banki átutalást, mely bármely okból nem a hivatalosan nyilvántartott és kiállított számlán szereplő bankszámlaszámára érkezik. Bármilyen, az Eladóra hivatkozó adatváltozási értesítés esetén a Vevő köteles tájékozódni a nyilvánosan elérhető céges adatbázisokból annak valóságtartalmáról, ellenőriznie kell a számlán szereplő adatok egyezőségét az „értesítésben” leírtakkal, és szükség esetén személyesen is kapcsolatba kell lépnie az Eladóval.

4. Megrendelési feltételek

A Vevő megrendelési igényeinek ügyfélszolgálati feldolgozására és visszaigazolására Eladó a következő határidőket biztosítja munkanapokon:

 • Hétfő – csütörtök: 8:30 – 12:00 és 12:30 – 16:00
 • Péntek: 8:30 – 12:00 és 12:30 – 15:00

Vevő megrendeléseit a következő módokon és elérhetőségeken juttathatja el Eladóhoz:

 • E-mailben: megrendeles@flor.hu
 • Webáruházban: www.flor.hu (0–24 órában az oldal elérhetőségének megfelelően)

Az Eladó fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, különösen abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a Vevő fizetési készségével vagy képességével kapcsolatban, így pl. ha a Vevő felszámolási- vagy csődeljárás alatt áll. Ebben az esetben a Felek közötti valamennyi korábbi megállapodás (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás) hatályát veszti.

5. Szállítási feltételek

A Felek közötti szállítási szerződés, illetve a szállítás feltételei, különös tekintettel a szállítási határidőre, a szállított áru mennyiségére, a Vevő által leadott megrendelés Eladó által történő írásbeli és/vagy e-mailben elküldött visszaigazolásával jön létre, (Ptk. 6:63. § (1) és (5) bek.).

A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő a beszállítók teljesítésére tekintettel módosulhat. Az Eladó mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. Az Eladó fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve a részteljesítésre.

Az Eladó az eredetileg visszaigazolt szállítási határidő előtt 24 órával módosíthatja a szállítási határidőt.

Amennyiben a Megrendelő az áru átvételét megtagadja, vagy azzal késedelembe esik, úgy köteles Eladó kárát megtéríteni (Ptk. 6:519. §).

Az Eladó a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, almegbízottat vagy más közreműködőt igénybe venni. Az Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért, almegbízottért vagy más közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el.

Magyarország Kormánya döntött a postai szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait tartalmazó 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postai kormányrendelet) módosításáról. A Postai kormányrendelet hivatkozott módosítása a Magyarország területére értékesítő kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozások számára előírja, hogy 2024. március 28-tól az általuk értékesített áruk kézbesítéséhez a honlapjukon választási lehetőségként tüntessék fel a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatást is.

A Magyar Posta az általános szerződési feltételeiben 2024.03.28 időponttól a következő árakat alkalmazza:

 • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a Magyar Posta általános szerződései feltételeinkben meghatározott postai szolgáltatást veszi igénybe, abban az esetben a Vevő által megrendelt terméket a Magyar Postának szerződés hiányában nem áll módjában az Eladó telephelyén felvenni, ezért a Vevő által megrendelt termékeket az Eladónak be kell azt szállítania a Magyar Posta átvevő pontjára. Az emiatt keletkezett többletköltségek fedezésére az Eladó a mindenkor érvényes standard szállítási költségeit a Magyar Posta díjai mellett továbbra is felszámítja. A Vevő jelen ÁSzF ismeretében tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó és a Magyar Posta között nincs szerződéses jogviszony, az Eladó a Magyar Posta szolgáltatásait nem a maga nevében nyújtja, így ezen szolgáltatással kapcsolatosan semmilyen felelősség sem terheli, valamint a megrendelt termékek pénzügyi teljesítés kizárólag előre fizetéssel történhet. Vevő kijelenti, hogy a tudomása van róla, hogy a Magyar Posta nem szerződéses alvállalkozója az Eladónak és a szolgáltatásait ennek tudatában, saját választása szerint és saját felelősségére veszi igénybe.

6. Termék, szolgáltatás átvétele

A Vevő köteles a kiszállítás, átvétel időpontjában a kiszállított és/vagy átadott terméket (csomagot) átvenni és az árut kísérő dokumentumot (pl. fuvarokmány, szállítólevél, számla) aláírni. Az áru feletti kárveszély az áru átadásával száll át a Vevőre, amelyet Vevő az Eladó által kiállított bizonylat (pl. fuvarokmány, szállítólevél, számla) olvasható névvel, személyazonosításra szolgáló igazolványszámmal, céges pecséttel és aláírásával ellátva ismer el. Ha Vevő vagy képviselője bármely ezen formai követelményekből egyet is elmulaszt, akkor Eladó nem vállal felelősséget a hiányos átvételi adatokkal kitöltött okmányok miatt felmerült kockázatokért és költségekért. A Vevő innentől viseli az áru fenntartásával vagy karbantartásával kapcsolatos költségeket és innentől viseli azt a kárt, melynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni (Ptk. 5:22. §). Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a termékeket az Eladó telephelyén átvette. Az Eladó segít a Vevő fuvareszközére történő rakodásnál, de az ezzel kapcsolatos kárveszélyt a Vevő viseli.

A Vevő köteles a megrendelésén joghatályos (bejegyzett) címét (székhelyét), valamint a pontos teljesítési címet (telephely esetén) feltüntetni és annak változásáról az Eladót írásban haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén az Eladó jogosult a korábbi címre (székhelyre, telephelyre) joghatályosan teljesíteni és a Vevő köteles az Eladó ebből eredő valamennyi kárát megtéríteni.

A Webáruházban raktárkészletről elérhető, és külső raktárról érkező cikkek egyaránt megvásárolhatók. A készleten levő termékeket várhatóan 3 munkanapon belül szállítjuk. A külső raktárról érkező termékek várható szállítási idejéről a rendelés beérkezését követően Ügyfélszolgálatunk ad e-mailes visszaigazolást. Amennyiben a Vevő számára a várható szállítási dátum nem megfelelő, rendelésétől részben vagy egészében elállhat a jelen ÁSzF 7. pontjában leírtak szerint. Elállás esetén az előre kifizetett tételeket Eladó az eredeti fizetési módon keresztül, 5 munkanapon belül téríti vissza.

A 2023-as évben a Webáruházon keresztül leadott rendelések esetében az átlagos szállítási átfutási idő 3,8 munkanap volt, mely tartalmazza a külső raktárról beérkező cikkek kiszállítását is. Ezen átlagos átfutási idő áruértékkel súlyozott és ajánlatnak, vagy szállítás ígéretnek nem tekinthető tájékoztató jellegű adat. A konkrét rendelések várható szállítási dátumának tekintetében a mindenkori Visszaigazolás mérvadó.

Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy megrendelés összeállítása során a Webáruházon közölt szabad raktárkészleteket javasolt figyelembe venni.

Az Eladó telephelyén történő áruátvétel esetén Eladó a visszaigazolt átvételi időpontot követően maximum 4 munkanapot tart fönt Vevő részére, hogy a megrendelt árut átvegye. Ezen határidő után Eladónak bármikor lehetősége van Vevő megrendelését jogkövetkezmények nélkül törölni. Eladó ilyen esetben további értesítés nélkül saját döntése alapján cselekszik.

7. Elállás a megrendeléstől

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás megkezdését megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti a +36 1 329 3200-as telefonszámon vagy e-mailen, az ugyfelszolgalat@flor.hu címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. Vevő nem jogosult gyakorolni az elállás jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, rendeltek meg vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

8. Visszaküldés

Eladó lehetőséget biztosít a megvásárolt termék visszaküldésére. Eladó visszaküldésre vonatkozó kérelmet kizárólag a weboldalán található visszaküldési folyamat keretében, a számla kiállításától számított 30 napon belül fogad be.

Eladó a visszaküldési kérelem elküldésére a weboldal Felhasználói fiókjában biztosít lehetőséget. Kérelem indítása a Számlatörténet pontban lehetséges a visszaküldésben érintett számla részleteinek megnyitásával, majd a Termék visszaküldés gomb megnyomásával. A kérelem tartalmát az alábbi lépésekben lehet megadni:

 1. A visszaküldeni kívánt termék vagy termékek kiválasztása, és a kérelemhez való hozzáadása.
 2. A visszaküldeni kívánt mennyiségek megjelölése. A visszaküldendő mennyiség nem haladhatja meg az adott számlasoron átvett mennyiséget.
 3. A visszaküldendő tételek Megjegyzés mezőjében Vevő köteles feltüntetni a visszaküldés indokát – abban az esetben is, ha a visszaküldés lehetőségével általános elállás formájában kíván élni.
 4. Indokolt esetben (ideértve, de nem kizárólag az áru sérülését vagy más hibáját) Vevő fényképet vagy fényképeket is csatolhat a kérelemhez. Fénykép vagy fényképek csatolása nem kötelező a kérelem rögzítése során, azonban Eladó fenntartja a jogot ezek későbbi bekérésére, amennyiben a kérelem jogosságának megítéléséhez ez szükséges. Erről Eladó Vevőt a kérelem elbírálása során írásban értesíti.
 5. A kitöltött kérelmet elküldeni a Visszaküldési kérelem rögzítése gomb megnyomásával kell.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a hozzá más formában eljuttatott visszaküldési igényeket érvénytelennek tekinti, és kérheti azok fent leírt módon való rögzítését. A más formában eljuttatott visszaküldési igények ténye nem bír halasztó hatállyal a visszaküldési kérelemre vonatkozó határidő tekintetében.

Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy Eladó - általános elállás keretében - termékeket kizárólag a számla kiállításától számított 30 napon belül és kizárólag abban az esetben vesz vissza - az eredetihez képest csökkentett, az Eladó által legfeljebb az eredeti vételár 60%-ában meghatározott áron -, amennyiben erre vonatkozóan valamennyi feltételre kiterjedő egyedi megállapodás születik. Az esetleges visszavételről minden esetben az Eladó saját hatáskörében, egyéni mérlegelés után dönt. A Vevő tudomásul veszi, hogy a visszavétel elutasítása esetén a fizetési kötelezettsége a számla teljes összegére fennáll. A vevőnek egyedileg rendelt termékek visszavételére nincs lehetősége.

Bármilyen nemű és indokú termék visszaküldés csak a Szállító előzetes írásbeli jóváhagyásával lehetséges, amelynél az Eladó gondoskodik az áruk Vevőnél történő felvételéről és azok Eladóhoz történő eljuttatásáról. Az Eladó által jóvá nem hagyott áruvisszaküldéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költség és felelősség a Vevőt terheli.

9. Fizetési feltételek

A Vevő köteles a termék vételárát a szabályszerűen kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőn belül és a számlán feltüntetett módon (készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalás útján) hiánytalanul kiegyenlíteni.

A Vevő részéről a számla vagy előleg bekérő akkor tekinthető megfizetettnek, ha a vételárat készpénzben az Eladó vagy annak megbízottja részére átadta, bankkártyás fizetés esetén a rendszer azt sikeresként visszaigazolta vagy a vételár összegét Vevő bankszámláján jóváírták. Az Eladó köteles a Vevőt a bankszámlaszámáról tájékoztatni.

A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel, amelyek a következők lehetnek:

9.1 Online bankkártyás fizetés

A webáruház felületén a rendelés leadásával egy időben lehetőség van a rendelés ellenértékének weben keresztüli, bankkártyával történő kiegyenlítésére. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9.2 Előre utalás

Előre utalás esetén az Eladó Proforma számlát vagy előlegbekérő levelet állít ki és a banki átutalásnak ezen okmány alapján kell történnie. A Vevő részére ez esetben 7 naptári nap, mint fizetési határidő áll rendelkezésére a feltüntetett teljes összeg megfizetésére. Amennyiben a határidőig a teljes összeg nem kerül jóváírásra az Eladó bankszámláján, az Eladó minden további értesítés és jogkövetkezmény nélkül törölheti a Vevő megrendelését. Az Eladó mindaddig nem küldi ki a Vevő részére a csomagot, amíg a megrendelés teljes vételára meg nem érkezik az Eladó bankszámlájára.

9.3 Utánvét

Az utánvételes megrendelés esetében az Eladó a megrendelt termékeket maga vagy alvállalkozója, almegbízottja vagy más közreműködő útján kézbesíti ki.

Az áru ellenértékét a szállítást végző személy (futár, fuvarozó) részére kell megfizetni, készpénzben vagy bankkártyával. Az utánvétes fizetés esetlegesen felmerülő többletköltsége a Vevőt terheli. Amennyiben a Vevő a megrendelt árut bármely okból nem veszi át, akkor az Eladó a Vevő későbbi megrendelései esetén indoklás, illetve jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja ezen fizetési mód Vevő részére történő további biztosítását.

9.4 Azonnali fizetés

Vevő az áruk személyes átvétele esetén választhatja az azonnali fizetés lehetőségét is, amelyet Eladó telephelyén készpénzben vagy bankkártyával teljesíthet Eladó Ügyfélszolgálatán. Ez utóbbi esetben a fizetés akkor tekinthető megtörténtnek, amennyiben a rendszer azt sikeresként visszaigazolta vagy a vételár összegét Megrendelő bankszámláján jóváírták.

9.5 Halasztott fizetés

Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, a fizetési határidő 3 munkanap. A fizetést az Eladó által kiállított eladási számlán feltüntetett bankszámlaszámára kell teljesíteni.

Halasztott fizetési módot (átutalást) csak az Eladó minősített partnerei egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe. Ez esetben az Eladó, a Vevő és annak képviselőjének egyértelmű azonosításának érdekében hivatalos dokumentumokat (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány) kérhet be, melyek másolatban történő megőrzéséhez a Vevő visszavonhatatlanul hozzájárul.

Vevő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc (8) százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles az Eladónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven (40) eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

9.6 Fizetés harmadik fél bevonásával

Amennyiben a Vevő nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, úgy a tartozását harmadik személy – az Eladó írásbeli hozzájárulásával – átvállalhatja, továbbá Eladó a Vevővel szembeni követelését másra ruházhatja át (engedményezés). Előre fizetett termék, kaució, előleg esetén a kifizetett összeg beszámításra kerül.

9.7 Fizetéssel kapcsolatos egyéb szempontok

Az Eladó számláját a Vevő köteles mindig határidőben kifizetni, és amennyiben a Vevőnek a termékek tekintetében reklamációja van, a reklamációt külön és utólag kell megoldani, függetlenül a fent említett, az adott számla megfizetésére vonatkozó kötelezettségtől. Vevő reklamációját jelen ÁSZF 6. pontjában megadott feltételekkel és bizonylatokkal nyújthatja be Eladónak elbírálásra.

A Vevő köteles jelen szerződéses kötelezettségei teljesítését esetlegesen hátrányosan érintő fizetési vagy egyéb akadályokról az Eladót írásban értesíteni. Vevő felelős minden ennek elmulasztásából eredő kárért és költségért. A Vevő és az Eladó ezen felül is köteles a Felek szerződésszerű teljesítését korlátozó vagy akadályozó körülményekről kölcsönösen és határidőben tájékoztatni egymást.

10. Szerződésszegés a Vevő részéről

 1. Szerződésszegésnek minősül, ha a Vevő az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget.
 2. A szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget.

Harminc napon túli fizetési késedelem esetén a követeléseket az Eladó jogi útra tereli, amelynek költségei a Vevőt terhelik.

A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladónak jogosult a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztésére vagy felmondására.

Vevő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén a fentiekben megjelölt késedelmi kamaton túl köteles az Eladó részére megfizetni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben meghatározott összeget is.

11. Számlareklamáció

Vevő számlareklamációt a számla átvételétől számított három munkanapon belül, kizárólag az ugyfelszolgalat@flor.hu e-mailcímre küldött levélben jogosult előterjeszteni. A levélnek tartalmaznia kell a következő adatokat: Vevő neve, számla sorszáma és lejárata, reklamáció ismertetése. A határidőn belüli – Eladó által jogosnak talált - számlareklamációt követően Eladó új vagy helyesbítő számlát állít ki, melynek ÁFA-teljesítési határideje megegyezik a szerződésben foglalt eredeti dátummal. Amennyiben a számlareklamáció időpontja a fent megadott határidőn túli és/vagy annak formája nem egyezik meg a fent leírtakkal, az Eladó azt minden további indoklás nélkül visszautasítja és ez esetben a Vevő részére az eredeti számlával megegyező fizetési kötelezettség áll fent.

12. Tulajdonjog fenntartása

A számla teljes kiegyenlítéséig az Eladó az átadott áru minden eleme felett a teljes tulajdonjogát fenntartja. Fizetési késedelem fennállása esetén az Eladónak jogában áll az árut a Vevőtől visszaszállítani. A Vevő köteles biztosítani, hogy az Eladó a visszaszállítást le tudja bonyolítani és hozzáférhessen a visszaszállítandó áruhoz. Az áru visszaszállításának a teljes költsége a Vevőt terheli.

A tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt a Vevő köteles az árut rendeltetésszerűen használni.

13. Szavatosság

A Vevő köteles az árut annak átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megvizsgálni és esetleges kifogásairól az Eladót írásban, jelen ÁSZF 8. pontjában leírt Visszaküldési folyamat keretében részletesen tájékoztatni. Ennek elmulasztása a Vevő részéről az Eladó teljesítésének minőségi és mennyiségi elfogadását jelenti.

Rejtett, az áru vizsgálata során nem észlelhető hiba esetén a Vevő köteles az Eladót a hibáról, illetve kifogásairól haladéktalanul tájékoztatni. Szavatossági hiba miatt termékek visszaküldése a 6. pontban 8. pontban foglaltaknak megfelelően kizárólag az Eladó előzetes írásbeli jóváhagyásával lehetséges, az ott szereplő feltételekkel. Rejtett hibák esetében Eladó a törvény által előírt szavatosságot vállalja.

14. Záró rendelkezések

Felek között a szerződés annak mindkét fél általi aláírásával, ennek hiányában a Vevő megrendelésének az Eladó által történő elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre. A Vevő kijelenti, hogy a megrendelését a jelen ÁSzF ismeretében és annak elfogadásával adta le, így a rendelés Eladó általi visszaigazolásával az a Vevő és az Eladó között létrejött szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A jelen Általános Szerződési Feltételeket az Eladó minden előzetes bejelentés nélkül, jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a változtatásnak visszamenőleges hatálya nincs.

Amennyiben a Felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, Felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek a jogvitájukra az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Az Eladó és a Vevők között létrejött jogviszony nyelve: magyar.

Felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a Feleket érintő és a Felek jogviszonya szempontjából releváns minden változásról. Különösen vonatkozik ez a Felek székhelyében, telephelyében vagy fióktelepében, továbbá elérhetőségében vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett bármilyen változásra.

Hatályos: 2024.03.28 időpont után

Betöltés
Betöltés